Home รวมข่าวกิจกรรม กิจกรรมเกษตรโรงเรียน(โครงการเลี้ยงกบ)

กิจกรรมเกษตรโรงเรียน(โครงการเลี้ยงกบ)

โครงการเลี้ยงกบโรงเรียน

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เป็นหลักปฏิบัติของประชาชนให้ดำรงชีวิตอยู่บนทางสายกลาง บนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรม นำสู่สังคม และก่อให้เกิดความสงบสุข เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริดังกล่าว โรงเรียนจึงได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และชุมชน ด้านทักษะอาชีพทางการเกษตร ในลักษณะนำทำ นำพา เกิดผลงาน มีรายได้

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 13:39 น.)